Regulamin

REGULAMIN

WIELKIEGO TESTU O GMINIE SUCHY LAS

 1. Organizatorami WIELKIEGO TESTU O GMINIE SUCHY LAS, zwanego dalej TESTEM, są: Urząd Gminy Suchy Las, Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.
 2. Obsługę informatyczną TESTU zapewniają: Nice IT, GCI Sp. z o.o.
 3. Termin i miejsce przeprowadzenia TESTU: sobota, 26 października 2019 r. godz. 17.00, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy – Suchy Las, ul. Szkolna 16, sala widowiskowa. Rejestracja w dniu TESTU odbędzie się w godz. 16.00-16.45.
 4. Organizator powołuje 5-osobowe Jury. Jury czuwa nad sprawnym przebiegiem TESTU, zgodnie z opublikowanym Regulaminem. Jury rozstrzyga na bieżąco wszelkie wątpliwości oraz problemy, które mogą pojawić się podczas TESTU. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają niczyjej weryfikacji.
 5. W TEŚCIE może wziąć udział maksymalnie 40 drużyn 2-osobowych.
 6. Drużyny mogą mieć dowolny skład 2-osobowy: pary, przyjaciele, rodzeństwa, rodzice z dziećmi, znajomi lub osoby przypadkowo dobrane na potrzeby TESTU.
 7. W TEŚCIE mogą wziąć udział osoby urodzone w 2007 r. i starsze.
 8. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć Organizatorom zgodę rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie jest załącznikiem Regulaminu) na udział niepełnoletniego w TEŚCIE najpóźniej podczas rejestracji w dniu TESTU.
 9. Zapisy uczestników będą trwały od 1 do 23 października 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie wielkitest.suchylas.pl. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w TEŚCIE nastąpi drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 10. Podczas rejestracji w dniu TESTU uczestnicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację oraz wyrażenie zgód o następującej treści:
  • „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz z art. 6 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las przez Urząd Gminy z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 13, jako administratora danych. Rozumiem, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez okres
   3 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
   prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”
  • „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania przez Urząd Gminy w Suchym Lesie w mediach przy prezentowaniu materiałów prasowych oraz audiowizualnych dokumentujących Wielki Test o Gminie Suchy Las.”
 11. TEST obejmuje wiedzę o historii Gminy Suchy Las i miejscowości wchodzących kiedyś lub obecnie w jej skład, o terenach Gminy, o historii i dniu dzisiejszym samorządu w Gminie, o bieżących sprawach Gminy.
 12. Literatura polecana uczestnikom: Zenon Pilarczyk, Jan Rewers „Monografia Gminy Suchy Las”, Ryszard Chruszczewski „Zarys historii  Gminy Suchy Las i jej mieszkańców”, „Gazeta Sucholeska” rocznik 2018 i 2019.
 13. TEST składa się z 4 części. Każda część zawiera 10 pytań. W pierwszej i drugiej części do każdego pytania przypisane są 2 możliwe odpowiedzi A i B. W trzeciej i czwartej części testu do każdego pytania przypisane są 3 możliwe odpowiedzi  A, B i C.
 14. Każda drużyna posiada jeden własny smartfon lub tablet podłączony do Internetu.
 15. W sali, gdzie odbywa się TEST, działa Wi-Fi. Na początku TESTU każda drużyna loguje się na stronie TESTU na swój indywidualny login, otrzymany od Organizatora w chwili rozpoczęcia imprezy.
 16. Warunkiem udziału w TEŚCIE jest odpowiednie przygotowanie urządzenia, z którego korzystać będą uczestnicy, poprzez: włączenie trybu samolotowego, wyciszenie sygnału dźwiękowego.
 17. Po zalogowaniu na stronie TESTU każda drużyna widzi na swoim sprzęcie elektronicznym schemat pokazujący numer części TESTU, numer pytania i warianty odpowiedzi.
 18. Pytania są odczytywane przez Prowadzącego oraz wyświetlane na monitorze znajdującym się w sali TESTU, widocznym dla wszystkich uczestników.
 19. Po odczytaniu pytania i wariantów odpowiedzi przez Prowadzącego oraz usłyszeniu sygnału dźwiękowego każda drużyna ma 10 sekund na zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Po 10 sekundach wygasa możliwość udzielenia odpowiedzi na dane pytanie, a drużyna – jeśli nie wybrała opcji odpowiedzi – ma zaliczony brak odpowiedzi.
 20. Każda drużyna przy każdym pytaniu może mieć zaliczony tylko jeden z wariantów: Odpowiedź prawidłowa  2. Odpowiedź nieprawidłowa  3. Brak odpowiedzi. Ponadto program mierzy czas udzielonej odpowiedzi prawidłowej.
 21. Po każdej z czterech części TESTU program dokonuje podsumowania bilansu każdej drużyny:  ilość odpowiedzi prawidłowych – po 1 punkcie za każde pytanie, ilość odpowiedzi nieprawidłowych, ilość odpowiedzi nie udzielonych, ogólny czas udzielenia odpowiedzi prawidłowych.
 22. Na podstawie punktacji wymienionej w pkt. 20 program dokonuje klasyfikacji drużyn. Najpierw według liczby odpowiedzi prawidłowych (liczba zdobytych punktów), potem – jako kryterium wtórne – według szybkości udzielenia odpowiedzi (wśród drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów).
 23. Wyniki klasyfikacji – narastająco – są ogłaszane po każdej z czterech części TESTU.
 24. Jeśli z jakiejś przyczyny po czwartej części TESTU nie uda się ustalić 5 najlepszych drużyn – organizowana jest „dogrywka” bez wsparcia informatycznego. Dogrywka polega na zadaniu trzech pytań członkom wskazanych drużyn, tylko tych, które zdobyły taką samą liczbę punktów. Odpowiedzi członkowie drużyny zaznaczają na otrzymanych kartkach, które po wypełnieniu oddają Prowadzącemu. Wyniki „dogrywki” oraz klasyfikację ustala Jury.
 25. TEST kończy się po czwartej części odczytaniem nazwisk członków drużyn, które zajęły w klasyfikacji końcowej miejsca: 5, 4, 3, 2 i 1. Wymienieni zwycięzcy otrzymują nagrody.
 26. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli będą wprowadzone jakiekolwiek zmiany, Organizator poinformuje o tym wszystkich uczestników TESTU na stronie Internetowej oraz ustnie, bezpośrednio przed rozpoczęciem TESTU.

Załączniki: